Văn Bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
05/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường quý I. Nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018 20/03/2018
02/QĐ-HĐND Quyết định v/v thành lập đoàn giám sát đối với Trường Mầm non Gia Thượng, Trường tiểu học Gia Thượng đối với việc thực hiện quy chế dân chủ công khai các khoản thu chi và công tác đảm bảo vệ sinh anoọ 14/03/2018
04/BC-BKTXH Báo cáo kết quả thực hiện của Ban kinh tế - Xã hội HĐND phường Ngọc Thụy quý I năm 2018 14/03/2018
09/KH-BKTXH Kế hoạch giám sát với trường Mầm non Gia Thượng và Trưởng tiểu học Gia Thượng về việc thực hiện quy chế dân chủ công khai các khoản thu chi và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2017-2 14/03/2018
01/QĐ-HĐND Quyết định v/v thành lập đoàn giám sát công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2018 12/03/2018
03/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 02, Phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2018 12/03/2018
08/KH-HĐND Kế hoạch giám sát đối với UBND phường Ngọc Thụy về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2018 12/03/2018
02/BC-HĐND Báo cáo: Kết quả hoạt động của HĐND tháng 02, phương hướng nhiệm vụ tháng 03 năm 2018 28/02/2018
07/KH-BKTXH Kế hoạch công tác của Ban kinh tế - xã hội HĐND phường Ngọc Thụy Quý I năm 2018 29/01/2018
06/KH-HĐND KH: Giám sát thường xuyên việc thu gom rác theo phương án và quản lý vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Ngọc Thụy năm 2018 29/01/2018
05/KH-BKTXH Kế hoạch công tác của Ban kinh tế - xã hội HĐND phường Ngọc Thụy năm 2018 29/01/2018
04/KH-HĐND Kế hoạch công tác Ban pháp chế HDDND phường quý I năm 2018 29/01/2018
03/KH-HĐND Kế hoạch: Công tác của Thường trực HĐND phường quý I năm 2018 11/01/2018
01/BC-HĐND Báo cáo kết quả kỳ họp thứ V- HĐND phường khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021 09/01/2018
02/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực, các ban HĐND phường năm 2018 08/01/2018
01/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Ban pháp chế HĐND phường năm 2018 08/01/2018
01/TB-UBND Thông báo lịch tiếp dân của đại biểu HĐND phường quý I năm 2018 04/01/2018
07/NQ-HĐND NQ: Về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND phường Ngọc Thụy 27/12/2017
06/NQ-HĐND NQ: Về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường Ngọc Thụy năm 2018 27/12/2017
04/2017/NQ-HĐND NQ: về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 27/12/2017

Hội đồng nhân dân