CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 304.BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra,giám sát tháng 02/2018 của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy,UBKT Đảng ủy phường Ngọc Thụy. 12/02/2186
Số 394-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể năm 2018. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. 19/11/2018
Số 393-BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. 15/11/2018
Số 392-BC/ĐU Kính gửi: Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường Ngọc Thụy. 14/11/2018
Số 214-TB/ĐU Thông báo Kết luận Hội nghị tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường Ngọc Thụy năm 2018. 12/11/2018
Số 155-KH/ĐU Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW,ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về " Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn,tuyên truyền,giáo dục lịch sử Đảng" trên địa bàn phường Ngọc Thụy. 12/11/2018
10/HĐND CV v/v gửi BC và kê khai tài sản, thu nhập của người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ VII - HĐND phường 12/11/2018
Số 213-TB/ĐU Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo CCHC, ứng dụng CNTT,giao ban cơ quan tháng 11.2018 02/11/2018
Số 290.BC/ĐU Báo cáo thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy tại buổi làm việc đầu năm 2018 với phường Ngọc Thụy. 02/11/2018
Số 389-BC/ĐU Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 02/11/2018
25/TB-HĐND Thông báo Kết quả giám sát đối với UBND phường Ngọc Thụy về quản lý thực hiện các phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế năm 2018 31/10/2018
24/TB-HĐND Thông báo Kết quả giám sát đối với trường Tiểu học Ngọc Thụy về thực hiện QCDC công khai các khoản thu chi, đảm bảo VS ATTP và thực hiện chủ đề xanh-sạch-đẹp năm học 2018-2019 31/10/2018
23/TB-HĐND Thông báo Kết quả giám sát đối với trường THCS Ngọc Thụy về thực hiện QCDC công khai các khoản thu chi, đảm bảo VS ATTP và thực hiện chủ đề xanh-sạch-đẹp năm học 2018-2019 31/10/2018
Số 223-NQ/ĐU Nghị quyết Lãnh đạo nhiệm vụ tháng 11 năm 2018. 30/10/2018
29/BC-HĐND BC kết quả hoạt động của HĐND phường năm 2018; Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 30/10/2018
Số 388-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo nhiệm vụ tháng 10 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2018. 29/10/2018
Số 387 -BC/ĐU Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị sau hội nghị đối thoại của Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường,Chủ tịch UBND phường với MTTQ, các đoàn thể và nhân dân năm 2017. 29/10/2018
Số 154-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác 10/2018 28/10/2018
22/TB-BKTXH Thông báo kết quả giám sát công tác thực hiện quy chế dân chủ công khai các khoản thu chi và công tác đảm bảo VS ATTP năm học 2017-2018 trường TH LTK 25/10/2018
21/TB-BKTXH Thông báo Kết quả giám sát công tác thực hiện quy chế dân chủ công khai các khoản thu chi và công tác đảm bảo VSATTP; thực hiện chủ đề Xanh-Sạch-Đẹp năm học 2018-2019 của Trường MN Bắc Biên 25/10/2018