thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản"
Ngày đăng 23/01/2018 | 10:09  | Lượt xem: 196

Ngày 09/01/2018, Ban Tuyên giáo quận ủy ban hành Công văn 224-CV/BTGQU về việc Tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản"

Tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” được C.Mác và Ph.Ăngghen soạn thảo, hoàn thành trong một thời gian rất ngắn; được công bố vào ngày 24/2/1848; lần đầu tiên được xuất bản tại Luân Đôn, ít lâu sau được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng khác nhau ở nhiều nước trên thế giới.

Tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin nói chung, của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” nói riêng là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam; được Đảng ta vận dụng vào công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thể hiện rõ nhất trên lĩnh vực kinh tế, chính trị và xây dựng Đảng.

170 năm trôi qua, kể từ khi “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời cho đến nay, thế giới đã có nhiều biến đổi, song lịch sử tiếp tục chứng minh rằng, những tư tưởng vĩ đại của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” sẽ tiếp tục soi đường cho nhân loại tiến về tương lai ngày càng tốt đẹp hơn.

Nội dung xem chi tiết tại đây