thông tin tuyên truyền

Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 13/02/2017 | 14:40  | Lượt xem: 511

Ngày 29/11/2016, UBND quận Long Biên ban hành Quyết định số 8129/QĐ-UBND về Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn quận Long Biên

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định những nội dung phải công khai để nhân dân biết, nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định; những nội dung nhân dân giám sát; trách nhiệm của Chi cục Thuế quận, chính quyền phường, tổ dân phố, các cơ quan, tổ chức, hộ kinh doanh có liên quan tới việc thực hiện dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh, chủ thầu xây dựng nhà tư nhân trên địa bàn quận Long Biên.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong công tác thuế

Thực hiện dân chủ trong công tác thuế phải trong khuôn khổ pháp luật hiện hành của Nhà nước và đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng thực hiện dân chủ vi phạm pháp luật thuế.

Chương II

NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CÔNG KHAI ĐỂ NHÂN DÂN BIẾT

Điều 3. Những nội dung công khai

1. Những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà Nước về lĩnh vực thuế, những quy định của ngành Thuế có liên quan đến hộ kinh doanh trên địa bàn.

2. Các loại thuế hộ kinh doanh phải nộp theo quy định của pháp luật, kế hoạch được giao thu thuế đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn.

3. Danh sách hộ kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân; danh sách hộ kinh doanh thuộc diện phải nộp thuế; danh sách hộ kinh doanh sử dụng hoá đơn của cơ quan Thuế.

4. Danh sách các hộ kinh doanh tạm nghỉ kinh doanh, được miễn, giảm thuế, nợ thuế, xóa nợ thuế, hoàn thuế hoặc bị phạt (nếu có).

5. Kết quả giải quyết kiến nghị, đơn khiếu nại, tố cáo có liên quan đến hộ kinh doanh (nếu có).

6. Danh sách mức thuế phải nộp, số thuế nợ của hộ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

7. Riêng thuế đối với các hộ xây dựng nhà tư nhân, các nội dung cần công khai để nhân dân được biết thực hiện theo Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Long Biên.

Điều 4. Địa điểm và hình thức công khai

1. Niêm yết tại Chi cục Thuế, Uỷ ban nhân dân quận; tại cửa, cổng hoặc địa điểm thích hợp của: trụ sở Uỷ ban nhân dân phường; trụ sở Đội thuế; Ban quản lý chợ;...

2. Thông báo qua hệ thống loa truyền thanh của phường.

3. Phổ biến trong các cuộc họp hộ kinh doanh hoặc trong các hội nghị của các cấp ủy Đảng, đoàn thể, chính quyền tại phường, tổ dân phố.

4. Công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế TP Hà Nội và của ủy ban nhân dân Quận.

5. Gửi thông báo thuế kèm bảng công khai đến từng cá nhân kinh doanh.

Điều 5. Thời gian, thời hạn công khai

1. Dự kiến doanh thu, mức thuế khoán của hộ kinh doanh

Căn cứ cơ sở số liệu kê khai thuế của hộ kinh doanh, thông tin từ cơ sở dữ liệu của ngành Thuế, kết quả điều tra doanh thu thực tế, mức biến động về giá cả theo từng ngành nghề, mặt hàng; dự báo mức tăng trưởng kinh tế trên địa bàn quận và các yếu tố ảnh hưởng đến thu nộp ngân sách trong năm sau, Chi cục Thuế lập danh sách dự kiến doanh thu, mức thuế khoán đối với từng hộ kinh doanh để niêm yết công khai đồng thời gửi Thông báo mức doanh thu dự kiến, mức thuế dự kiến kèm theo Bảng công khai thông tin cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán cho từng cá nhân kinh doanh.

Thời gian công khai: Từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Đội thuế liên phường chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan báo cáo Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế tổ chức họp tham vấn ý kiến thành viên Hội đồng tư vấn thuế trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 10 tháng 01 hàng năm. Nội dung lấy ý kiến tham vấn của Hội đồng tư vấn thuế phải được lập thành Biên bản có ký xác nhận của các thành viên trong Hội đồng. Nội dung biên bản phải ghi rõ các ý kiến về điều chỉnh đối tượng, doanh thu, mức thuế phải nộp của từng cá nhân kinh doanh để làm tài liệu duyệt chính thức Sổ bộ thuế ổn định đầu năm.

2. Công khai doanh thu và mức thuế khoán phải nộp

Sau khi lãnh đạo Chi cục Thuế duyệt doanh thu, mức thuế khoán của hộ kinh doanh, Chi cục Thuế chuyển danh sách cá nhân thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân; danh sách cá nhân thuộc diện phải nộp thuế tới Uỷ ban nhân dân quận, Uỷ ban nhân dân phường, Ban quản lý chợ,...để thực hiện công khai.

UBND phường, ban quản lý chợ cử cán bộ phối hợp với Chi cục Thuế gửi thông báo thuế kèm bảng công khai tới cá nhân nộp thuế khoán (bao gồm cá nhân thuộc diện phải nộp thuế và cá nhân thuộc diện không phải nộp thuế) chậm nhất là ngày 20 tháng 01 hàng năm. Thông báo được gửi trực tiếp đến cá nhân kinh doanh.

Thời gian thực hiện công khai: Chậm nhất ngày 30 tháng 01 hàng năm

Đối với các hộ mới ra kinh doanh trong năm, thực hiện công khai từ ngày 05 đến ngày 10 hàng tháng.

3. Công khai giải quyết đơn hộ tạm nghỉ, nghỉ hẳn kinh doanh và kết quả giải quyết đơn hộ nghỉ kinh doanh

Thời gian thực hiện công khai: Từ ngày 15 đến ngày 30 hàng tháng

4. Công khai nợ thuế của hộ kinh doanh

Căn cứ sổ bộ thuế và chứng từ nộp thuế của hộ kinh doanh, Chi cục Thuế lập danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý trước gửi UBND phường, Ban quản lý chợ  thực hiện công khai.

Thời gian thực hiện công khai: Chậm nhất là ngày 20 của tháng đầu quý tiếp theo.

5. Công khai những vi phạm của hộ kinh doanh và kết quả xử lý các vi phạm

Thời gian thực hiện công khai: Ngày cuối tháng

6. Công khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

Nội dung công khai: Danh sách, mức thuế của từng hộ theo sổ bộ của cơ quan Thuế, danh sách của người nộp thuế còn nợ đọng thuế.

Thời gian thực hiện công khai: Từ 01/5 đến 30/5 hàng năm.

Chương III

NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC NHÂN DÂN THAM GIA Ý KIẾN TRƯỚC KHI CÁC CẤP CÓ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH

Điều 6. Những nội dung nhân dân được tham gia ý kiến

1. Cử người đại diện cho các hộ kinh doanh tham gia vào hội đồng tư vấn thuế phường.

2. Mức doanh thu, mức thuế của các hộ kinh doanh.

3. Các nội dung khác có liên quan đến hộ kinh doanh khi các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Điều 7. Hình thức tham gia ý kiến

Người dân có thể tham gia ý kiến ít nhất bằng một trong những hình thức dưới đây:

1. Thông qua các hội nghị đối thoại do ngành Thuế hoặc chính quyền các phường tổ chức thực hiện hoặc các cuộc họp tổ dân phố.

2. Thông qua đường dây nóng của Cục Thuế Hà Nội; Chi cục Thuế quận Long Biên, các buổi tiếp dân của ngành Thuế, của Ủy ban nhân dân phường hoặc hòm thư góp ý đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, Chi cục Thuế.

3. Thông qua Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trân Tổ quốc và các tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Điều 8. Trách nhiệm của Chi cục Thuế, chính quyền phường, của cơ quan có thẩm quyền cấp trên về tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân tham gia ý kiến

1. Chi cục Thuế chịu trách nhiệm tiếp thu ý kiến của nhân dân gửi trực tiếp hoặc thông qua Ủy ban nhân dân các phường, trả lời các ý kiến đóng góp và báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp trên.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm tiếp thu ý kiến của nhân dân và thông báo kết quả giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Các cơ quan có thẩm quyền của Quận có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường lấy ý kiến nhân dân, tổng hợp đầy đủ, phản ánh trung thực lên cơ quan cấp trên; cung cấp tài liệu cần thiết cho vệc lấy ý kiến nhân dân; tiếp thu ý kiến nhân dân, tổng hợp và quyết định theo thẩm quyền, đồng thời trả lời các ý kiến đóng góp bằng các hình thức phù hợp.

Chương IV

NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC NHÂN DÂN GIÁM SÁT

Điều 9. Những nội dung nhân dân giám sát

Việc thực hiện của Chi cục Thuế và Ủy ban nhân dân phường, Đội thuế, công chức thuế, cán bộ ủy nhiệm thu, các hộ kinh doanh trên địa bàn về các nội dung quy định tại các Điều 3, Điều 4, Điều 5 của Quy chế này.

Điều 10. Hình thức thực hiện giám sát

1. Nhân dân thực hiện giám sát thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân phường; kiến nghị thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội.

2. Nhân dân trực tiếp thực hiện giám sát thông qua quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Trách nhiệm của Chi cục Thuế

1. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường tuyên truyên, phổ biến, hướng dẫn về chính sách, pháp luật thuế, công khai các thủ tục về thuế có liên quan đến hộ kinh doanh.

2. Cung cấp các nội dung công khai đối với hộ kinh doanh trên địa bàn quận theo quy định tại Điểm 1,2,3,4,5,6 Điều 3 của Quy chế này.

Riêng nội dung công khai giấy phép xây dựng công trình, tên và địa chỉ chủ đầu tư xây dựng, ngày khởi công, ngày hoàn thành do phòng Quản lý đô thị quận Long Biên và Ủy ban nhân dân phường cung cấp.

Điều 12. Trách nhiệm của chính quyền các phường

1. Phối hợp với Chi cục Thuế, các đoàn thể ở cơ sở tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật, các thủ tục hành chính về thuế có liên quan đến các hộ kinh doanh trên địa bàn.

2. Tổ chức thực hiện việc công khai thuế theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với Chi cục Thuế đôn đốc hộ kinh doanh nộp thuế theo quy định và phối hợp thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với những hộ chây ỳ nợ thuế, đảm bảo đúng pháp luật, công khai, công bằng, hợp pháp.

Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng tư vấn thuế phường

1. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phường chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp về công tác thuế đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn.

2. Tham vấn cho cơ quan Thuế về mức doanh thu, mức thuế, các trường hợp ngừng, bỏ kinh doanh, miễn, giảm thuế và các biện pháp cưỡng chế thuế đối với những hộ chây ỳ nợ thuế của các hộ kinh doanh trên địa bàn, đảm bảo đúng pháp luật, công khai, công bằng, hợp lý.

Điều 14. Trách nhiệm của Ban quản lý chợ

1. Phối hợp với Chi cục Thuế, các đoàn thể ở cơ sở tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật, các thủ tục hành chính về thuế có liên quan đến các hộ kinh doanh tại chợ.

2. Phối hợp với Chi cục Thuế đôn đốc các hộ kinh doanh tại chợ nộp thuế theo quy định và phối hợp thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với những hộ chây ỳ nợ thuế, đảm bảo đúng pháp luật, công khai, công bằng, hợp lý.

3. Tổ chức thực hiện việc công khai thuế theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Nghĩa vụ của hộ kinh doanh

1. Các hộ kinh doanh có trách nhiệm thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế. Kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế. Nộp tiền thuế đầy đủ, đúng thời hạn.

2. Đối với chủ thầu xây dựng nhà tư nhân: kê khai nộp thuế đối với hoạt động  xây dựng nhà tư nhân kịp thời, chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp tiền thuế đầy đủ, đúng thời hạn.

Đối với chủ đầu tư xây dựng nhà tư nhân có trách nhiệm hỗ trợ bằng cách: Kê khai kịp thời, chính xác các thông tin liên quan đến hoạt động xây dựng nhà tư nhân như: Tên và địa chỉ chủ đầu tư xây dựng, diện tích xây dựng, thời gian xây dựng, hợp đồng xây dựng với chủ thầu (nếu có), tên và số điện thoại liên lạc của chủ thầu.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Quy chế dân chủ này được phổ biến rộng rãi tới Ủy ban nhân dân, Hội đồng tư vấn thuế phường, Ban quản lý chợ, cơ quan và công chức thuế có liên quan, cán bộ ủy nhiệm thu, hộ kinh doanh, các cơ quan có liên quan và toàn thể nhân dân trên địa bàn quận Long Biên. Các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt quy chế này sẽ được khen thưởng; nếu vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nội dung Quy chế này nếu có phát sinh vướng mắc, khó khăn các tổ chức, cá nhân phản ánh và báo cáo về Ủy ban nhân dân quận Long Biên (qua Chi cục Thuế quận) để kịp thời xem xét bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Nội dung văn bản chi  tiết tại đây

(Nguồn Ban Dân vận Quận uỷ)