các chi bộ trực thuộc

CHI BỘ

Số
CUV

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ HIỆN NAY

ĐIỆN THOẠI

Nam

Nữ

1

1

Phan Văn Hò

1952

 

Bí thư

0906191223

2

Trần Quang Lai

1951

 

Phó bí thư

0438733023

3

Nguyễn Thị Bùi

 

1956

CUV

0983199926

2

1

Trần Tạo

1952

 

Bí thư

0912502113

2

Đào Trọng Vượng

1950

 

Phó bí thư

0943572375

3

Ngô Thị Phương Khanh

 

1944

CUV

0988610825

3

1

Nguyễn Thị Liên

 

1957

Bí thư

0913014661

2

Lương Thị Hiền

 

1948

Phó bí thư

0946726893

4

1

Nguyễn Khánh Dư

1947

 

Bí thư

01256913808

2

Ngô Văn Dũng

1955

 

Phó bí thư

01294109745

3

Văn Khắc Chung

1948

 

CUV

01689958925

5

1

Phùng Thắng Lợi

1944

 

Bí thư

0945108848

2

Vũ Đức Quý

1944

 

Phó bí thư

0902037184

3

Vũ Minh Phú

1956

 

CUV

0986980019

4

Trịnh Văn Lộc

1953

 

CUV

0983835565

5

Nguyễn Thị Phượng

 

1960

CUV

0904187565

6

1

Nguyễn Phú Xuân

1956

 

Bí thư

0912306464

2

Nguyễn Thị Kim Vinh

 

1945

Phó bí thư

01266118955

3

Nguyễn Mạnh Hải

1957

 

CUV

0912306464

7

1

Đào Trường Thọ

1957

 

Bí thư

0973759127

2

Nguyễn Mạnh Cường

1955

 

Phó bí thư

01216058485

3

Nguyễn Đình Mạnh

1965

 

CUV

0904078857

8

1

Nguyễn Ngọc Bích

   

Bí thư

0963530393

2

Nguyễn Thái Hùng

1959

 

Phó bí thư

0984056573

3

Lê Đăng Luyện

1961

 

CUV

01696299413

9

1

Lê Đăng Xuyên

1941

 

Bí thư

01632333392

2

Nguyễn Thị Tâm

 

1956

Phó bí thư

0913229763

3

Nguyễn Đức Sắc

1952

 

CUV

01655048855

10

1

Nguyễn Thị Tâm Chung

 

1946

Bí thư

0913230018

2

Ngô Đức Thắng

1950

 

Phó bí thư

0915327049

3

Nguyễn Thị Hội

 

1952

CUV

0438710570

11

1

Đặng Đình Quảng

1954

 

Bí thư

0913573453

2

Phạm Thúy Quỳnh

1949

 

Phó bí thư

01245467277

3

Lê Văn Dũng

 

1947

CUV

01648041687

12

1

Phùng Thị Chất

 

1948

Bí thư

01283356977

2

Nguyễn Văn Thanh

1965

 

PBT

01685429634

3

Nguyễn Văn Trung

   

CUV

 

13

1

Trần Thị Vân

 

1950

Bí thư

01657758756

2

Đặng Thị Thi

   

Phó bí thư

0983124309

3

Trần Yến Khanh

1957

 

CUV

0438713794

14

1

Nguyễn Quyết Thắng

1948

 

Bí thư

0936783158

2

Hà Đình Cư

1949

 

Phó bí thư

0438730359

3

Nguyễn Hữu Bằng

1949

 

CUV

0902149816

15

1

Nguyễn Thị Đào

 

1959

Bí thư

0979023100

2

Lại Duy The

1953

 

Phó bí thư

01644127968

3

Nguyễn Văn Trụ

1960

 

CUV

0904299066

16

1

Trương Thị Tuyết

   

Bí thư

0912178099

2

Trần Văn Phức

   

Phó bí thư

 

3

Trần Văn Quang

1952

 

CUV

0975597217

17

1

Lưu Văn Đĩnh

1945

 

Bí thư

0912231178

2

Phạm Văn Tạo

1949

 

Phó bí thư

0982078049

3

Nguyễn Thị Hòa

   

CUV

0912104355

18

1

Nguyễn Văn Minh

   

Bí thư

0984388482

2

Lê Thị Bích Ngọc

   

Phó bí thư

0984688658

3

Đồng Xuân Đắp

1955

 

CUV

01698076608

19

1

Nguyễn Chí Vinh

1957

 

Bí thư

0982446786

2

Hoàng Văn Bình

1960

 

Phó bí thư

0906061960

3

Nguyễn Văn Lâm

1954

 

CUV

0917291901

4

Đỗ Mạnh Cường

1962

 

CUV

0942437714

5

Lê Thị Kim Hằng

 

1961

CUV

01687244348

20

1

Lê Kinh Luân

1952

 

Bí thư

0975160371

2

Lê Đình Hải

1957

 

Phó bí thư

0982609448

3

Nguyễn Thị Bích

 

1943

CUV

01667205308

4

Dương Thị Du

 

1953

CUV

01696587544

5

Ngô Đình Khoa

1957

 

CUV

01649618816

21

1

Đoàn Đình Hoà

1954

 

Bí thư

0975565671

2

Đoàn Đình Long

1955

 

Phó bí thư

0973224655

3

Nguyễn Đăng Minh

1958

 

CUV

0979697615

22

1

Đặng Ngọc Xương

1959

 

Bí thư

0903264963

2

Nguyễn Đình Thiện

1959

 

Phó bí thư

 

3

Trần Thị Long

 

1960

CUV

0988261946

4

Mai Thanh Hà

1960

 

CUV

0984520160

5

Vũ Thị Nhung

 

1979

CUV

01699676730

23

1

Nguyễn Mạnh Tưởng

1948

 

Bí thư

0903402752

2

Lê Kim Sơn

1955

 

Phó bí thư

 

3

Nguyễn Thị Thu Hà

 

1962

CUV

0919622488

4

Lê Văn Bông

1951

 

CUV

0983089844

5

Hồ Viết Tính

1956

 

CUV

 

6

Đào Xuân Bờ

1962

 

CUV

0987983416

7

Ngô Trí Hùng

1954

 

CUV

0945013555

24

1

Cao Bắc Hà

1953

 

Bí thư

0912175578

2

Nguyễn Văn Vĩnh

1947

 

Phó bí thư

0988129998

3

Lê Trọng Lệ

1956

 

CUV

0984290919

4

Phạm Duyên Hải

1956

 

CUV

0912685616

5

Mai Thị Huê

 

1954

CUV

01679470744

25

1

Nguyễn Thị Xuyến

 

1957

Bí thư

01634244558

2

Nguyễn Văn Lửu

1956

 

Phó bí thư

0905644092

3

Nguyễn Ngọc Kiêm

1943

 

CUV

01696459628

26

1

Đồng Phương Hồng

1955

 

Bí thư

0982577928

2

Đỗ Hữu Dựa

1954

 

Phó bí thư

0982136333

3

Nguyễn Xuân Chiến

1957

 

CUV

0988523157

27

1

Thái Văn Đỉnh

1953

 

Bí thư

0989091152

2

Cao Thu Tỉnh

   

Phó bí thư

 

3

Tạ Quang Huyền

1957

 

CUV

0912522140

28

1

Nguyễn Đức Thoại

1951

 

Bí thư

0912236252

2

Vũ Văn Tiến

1957

 

Phó bí thư

 

3

Nguyễn Tất Thắng

1956

 

CUV

0984465726

4

Cao Tiến Thăng

1953

 

CUV

01248139520

5

Nguyễn Văn Chi

1955

 

CUV

 

6

Ngô Thị Thuận

 

1953

CUV

01633770572

7

Nguyễn Thị Thành

 

1959

CUV

01689849170

 

1

Đặng Văn Bệ

1954

 

Bí thư

0913326197

29

2

Bùi Xuân Thành

1952

 

Phó bí thư

0972430595

 

3

Ngô Thị Kim Thanh

 

1962

CUV

0988626377

 

4

Bùi Việt Vương

1951

 

CUV

0966061309

 

5

Đinh Viết Vinh

1960

 

CUV

0912522311

30

1

Nguyễn Thanh Chứ

1948

 

Bí thư

0983939048

2

Lê Văn Hùng

1953

 

Phó bí thư

0913044359

3

Đỗ Hùng Sơn

1952

 

CUV

 

31

1

Nguyễn Hữu Khang

1952

 

Bí thư

01272823175

2

Lê Công Khanh

1948

 

Phó bí thư

01659662847

3

Cao Ngọc Cát

1952

 

CUV

 

4

Phùng Tuấn Chương

1950

 

CUV

 

5

Đặng Thị Kim Lan

 

1957

CUV

 

32

1

Nguyễn Thành Đô

1963

 

Bí thư

0988728762

2

Trần Văn Vụ

1962

 

Phó bí thư

01292260467

3

Nguyễn Thị Minh Thu

1960

 

CUV

0974346339

33

1

Hoàng Duy Hiển

1944

 

Bí thư

0979689437

2

Phạm Thị Bích Ngà

 

1949

Phó bí thư

0904979855

34

1

Hoàng Văn Thanh

1952

 

Bí thư

0983440425

2

Lê Văn Hiệu

1949

 

Phó bí thư

01237047162

3

Hoàng Bá Thành

1953

 

CUV

 

35

1

Nguyễn Thị Kim Anh

   

Bí thư

0912906152

2

Trịnh Văn Trương

1948

 

Phó bí thư

01223237599

36

1

Nguyễn Văn Phúc

1955

 

Bí thư

0978457262

2

Nguyễn Thị Xuyên

 

1962

Phó bí thư

 

3

Nguyễn Văn Oanh

1953

 

CUV

 

37

1

Nguyễn Văn Thoa

1947

 

Bí thư

0985060512

2

Vương Toàn Lập

1957

 

Phó bí thư

 

38

1

Nguyễn Kim Ý

1946

 

Bí thư

0912484848

2

Nguyễn Văn Lợi

1956

 

Phó bí thư

01239801956

3

Phạm Thế Nam

1978

 

CUV

0912102187

CQ

1

Lê Thị Bích Hoài

 

1968

Bí thư

0914636986

2

Nguyễn Hữu Thanh

1964

 

Phó bí thư

0913369448

3

Nguyễn Thị Châm

 

1975

CUV

10254435448

MN NT

1

Đặng Thị Hường

 

1977

Phó bí thư

01667414586

2

Nguyễn Thị Ngọc Thư

 

1985

PBT

0915555236

3

Vũ Thị Thanh Huyền

 

1975

CUV

0978760378

TH NT

1

Hoàng Thị Bích Thu

 

1972

Bí thư

0988509898

2

Phạm Thị Mai Thanh

   

Phó bí thư

 

3

Cao Thị Hạnh

 

1966

CUV

0989058128

TH LTK

1

Nguyễn Văn Kỳ

1969

 

Bí thư

0912750254

2

Nguyễn Thị Yến

 

1974

Phó bí thư

 

3

Lưu Thị Kim Oanh

 

1976

CUV

0987513590

THCS NT

1

Nguyễn Phú Cường

1971

 

Bí thư

0913026379

2

Phan Thị Xuân Mai

   

Phó bí thư

 

3

Cung Thị Lan Hương

   

CUV

 

HTX TM

1

Đào Thị Ngân

 

1957

Bí thư

01693370257

CAP

1

Nguyễn Đức Văn

1977

 

Bí thư

0983023559

2

Nguyễn Công Hưng

1977

 

Phó bí thư

0945105858

3

Lương Văn Quý

1978

 

CUV

 

4

Nguyễn Thanh Tú

1983

 

CUV

 

Cộng

152 Đ/c